Anthias

Central Pacific Anthias

(Pseudanthias aurulentus)

Ventralias Anthias(Male)

(Pseudanthias ventralis)

Ventralias Anthias(Female)

(Pseudanthias ventralis)

Red Saddled Anthias

(Pseudanthias flavoguttatus)

Indian Lyre tail Anthias(Male)

(Pseudanthias squamipinnis)

Indian Lyre tail Anthias(female)

(Pseudanthias squamipinnis)

Bartlett's Anthias

(Pseudanthias bartlettorum)

Silverstreak Anthias

(Pseudanthias cooperi)

Blotched Seaperch

(Odontanthias borbonius)

Indian short snout Anthias

(Pseudanthias cf parvirostris)

Resplendent Anthias

(Pseudanthias pulcherrimus)

Threadfin Anthias

(Namanthias carberryi)

Lori's Anthias

(Pseudanthias Lori)

Randall'sAnthias

(Pseudanthias randalli)

White bar Fairy Anthias

(Pseudanthias leucozonus)

 

Luzon Anthias

(Pseudanthias luzonensis)

Bicolor Anthias

(Pseudanthias bicolor)